Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου

της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΜΗΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» και τον διακριτικό τίτλο «MITSOU» που εδρεύει στην Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, επί της οδού Ωραιοκάστρου αριθμός 137, τηλ: 2310-669355 , με Α.Φ.Μ. 069516006 (Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης)

 

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου καλύπτει και αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων από την ατομική επιχείρηση με τον διακριτικό τίτλο «MITSΟU».

Η παρούσα πολιτική έχει ως στόχο να σας ενημερώσει αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία από την επιχείρηση μας των προσωπικών σας δεδομένων, πως αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και γνωστοποιηθούν, πως μπορείτε να ελέγχετε τη χρήση και τη γνωστοποίηση των δεδομένων που σας αφορούν, πως προστατεύονται τα δεδομένα αυτά, καθώς επίσης πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες μπορείτε να προβείτε εάν δεν επιθυμείτε τη συλλογή ή περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

H παρούσα Πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Γενικής Πολιτικής της επιχείρησης μας για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και ενιαίο με αυτήν σύνολο και υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση. Τυχόν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική θα έχουν εφαρμογή στις πληροφορίες που συλλέγονται, από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί η αναθεωρημένη της έκδοση, καθώς και στα υπάρχοντα δεδομένα, τα οποία κατέχουμε. Η δημοσίευση της παρούσας Πολιτικής δημοσιεύεται επίσης στον ιστοχώρο μας. Η χρήση αυτού, καθώς και η λήψη των υπηρεσιών μας, συνεπάγεται ανεπιφύλακτα την αποδοχή της παρούσας Πολιτικής. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, όπως δύναται να τροποποιείται, παρακαλούμε όπως παύσετε να λαμβάνετε τις υπηρεσίες, καθώς και τη χρήση της ιστοσελίδας μας.

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα Πολιτική ισχύει ως προς όλες τις συναλλαγές σας με την επιχείρηση μας με σκοπό τη διασφάλιση και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ειδικότερα ως προς τη χρήση του ιστοχώρου μας αναφέρουμε ότι περιέχονται συνδέσεις προς άλλους δικτυακούς τόπους, ωστόσο διευκρινίζεται ρητώς ότι η παρούσα Πολιτική δεν ισχύει για δεδομένα που συλλέγονται μέσω άλλου διαδικτυακού τόπου. Η επιχείρηση μας δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τρίτων προσώπων και διαδικτυακών τόπων και σας συνιστούμε να διαβάζετε πάντοτε την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα & απορρήτου, καθώς και των όρων χρήσης κάθε ιστοχώρου που επισκέπτεστε.

ΙΙ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Προσωπικά Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων, ήτοι κάθε φυσικού προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί. Τέτοια στοιχεία αποτελούν για παράδειγμα το όνομα, η διεύθυνση, η ημερομηνία γέννησης και το φύλο του χρήστη, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), καθώς και δεδομένα χρήσης, όπως ενδεικτικά το όνομα μέλους, ο κωδικός πρόσβασης και η διεύθυνση IP, καθώς και όλα τα κατωτέρω.

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Η επιχείρηση μας συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται  τα εξής απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, ανάλογα κατά περίπτωση:

Στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας φυσικών προσώπωνονοματεπώνυμο,  ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τηλεφωνικός αριθμός, αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), επαγγελματική ιδιότητα, cookies, διεύθυνση IP,

Χρηματοοικονομικές

Πληροφορίες, στοιχεία τιμολόγησης & πληροφορίες

απαραίτητες για την καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων & στοιχεία

απαραίτητα για την εκπλήρωση υποχρεώσεων της επιχείρησης ενώπιον φορολογικών, ασφαλιστικών και λοιπών οργανισμών

Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., αριθμός και στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή άλλου χρηματοοικονομικού λογαριασμού (π.χ. PayPal, Viva κ.λ.π.), ιστορικό παροχής υπηρεσιών / παραγγελιών / προμηθειών, αριθμός ημερών και ωρών εργασίας/άδειας, λόγοι άδειας, ιατρικές βεβαιώσεις όταν πρόκειται για άδεια ασθενείας, εγκυμοσύνης ή λοχείας, συμβάσεις προμηθειών/αγοραπωλησιών/παροχής υπηρεσιών, συμβάσεις εργασίας και λοιπές συμβάσεις
Δεδομένα καταγραφής εικόνας, τηλεφωνικών κλήσεων & αλληλογραφίαςδεδομένα καταγραφής κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης που συλλέγονται από εξοπλισμό CCTV στις εγκαταστάσεις και καταγραφή επωνύμου και ονόματος από το τηλεφωνικό κέντρο όσων καλούν στην επιχείρηση, ιστορικό αλληλογραφίας (συμβατικής ή ηλεκτρονικής)
  

 

 

 1. ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την επιχείρηση μας. Διασφαλίζουμε την πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον Νομικό Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις ισχύουσες βασικές αρχές. Σε αυτό το πλαίσιο, διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα:

α) υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με τα υποκείμενα των δεδομένων

β) συλλέγονται για συγκεκριμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασυμβίβαστο προς τους σκοπούς αυτούς

γ) είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία

δ) είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιημένα

ε) διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

στ) υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.

ζ) δεν διαβιβάζονται σε χώρα ή έδαφος εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, εκτός εάν η εν λόγω χώρα ή επικράτεια εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών των Υποκειμένων των δεδομένων σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή πρόκειται για διαβιβάσεις που υπόκεινται σε κατάλληλες εγγυήσεις ή πληρούν άλλες ειδικές προϋποθέσεις που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

 

 1. ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία των δεδομένων από την επιχείρηση μας βρίσκει έρεισμα σε μία (ή περισσότερες) από τις παρακάτω νομικές βάσεις:

 • Υποχρέωση εκ της συμβάσεως: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης.
 • Νομική υποχρέωση: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις που μας επιβάλλει ο νόμος.
 • Προστασία εννόμων συμφερόντων: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των έννομων συμφερόντων της επιχείρησης μας ή των έννομων συμφερόντων τρίτου.
 • Υποχρέωση ή δικαίωμα βάσει της ισχύουσας εργατικής, φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας: η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων του υποκειμένου είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων.
 • Για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων: η επεξεργασία βασίζεται στο δικαίωμά μας να επιδιώξουμε την ικανοποίηση νομικών αξιώσεων.
 • Συγκατάθεση: στις περιπτώσεις όπου απαιτείται από το νόμο ή όταν δεν εφαρμόζεται καμία από τις υπόλοιπες νομικές βάσεις, η επιχείρηση μας θα επεξεργάζεται νόμιμα τα δεδομένα κατόπιν έγγραφης συγκατάθεσης του υποκειμένου. Η συγκατάθεση θα παρέχεται κατόπιν ενημέρωσης του υποκειμένου. Το υποκείμενο έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ελεύθερα και οικειοθελώς να παρέχει την συγκατάθεσή του και θα μπορεί να την ανακαλέσει οποιαδήποτε στιγμή.
 1. ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επιχείρηση μας συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο και ο σκοπός είναι νόμιμος και έχει προηγουμένως προσδιοριστεί. Οι πληροφορίες είναι η νομική βάση στην οποία στηρίζουμε τις σχετικές διαδικασίες. Παρακάτω θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τους σκοπούς επεξεργασίας και τη νομική βάση:

Σκοπός επεξεργασίαςΓιατί συλλέγουμε δεδομένα για την εξυπηρέτηση του ανωτέρου σκοπού
Εξυπηρέτηση και Ενημέρωση πελατών /  προμηθευτών & τρίτων προσώπων

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας για να λάβετε πληροφορίες, αποθηκεύουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε προκειμένου να σας προσφέρουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες που καλύπτουν τις εξατομικευμένες ανάγκες σας. Για παράδειγμα, εάν επικοινωνήσετε μαζί μας, θα αποθηκεύσουμε το λόγο που μας καλέσατε, πληροφορίες αναφορικά με την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών μας, ημερομηνία και ώρα κλήσης κ.λ.π. Ανάλογα με το λόγο που μας καλέσατε, τα προσωπικά δεδομένα που θα αποθηκεύσουμε μπορεί να διαφέρουν. Με στόχο τη βελτίωση της υπηρεσίας που σας προσφέρουμε, αποθηκεύουμε την επικοινωνία στο λογαριασμό σας. Με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να σας απαντήσουμε ταχύτερα και πιο ικανοποιητικά.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:
Στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας φυσικών και νομικών προσώπων

Χρηματοοικονομικές πληροφορίες & στοιχεία τιμολόγησης

Δεδομένα καταγραφής εικόνας και τηλεφωνικών κλήσεων

Τα δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται κατ’ άρθρο 6 Γ.Κ.Π.Δ: α) το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης.

Διαδικασίες Παραγγελίας, Προμήθειας και Παράδοσης προϊόντων

Όταν λαμβάνουμε παραγγελίες ή προμήθειες συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύοντας την επικοινωνία στο λογαριασμό σας με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε και λαμβάνουμε και την άρτια συνεργασία μας προσφέροντας σας προσωποποιημένες υπηρεσίες.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:
Στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας φυσικών και νομικών προσώπων

Χρηματοοικονομικές πληροφορίες & στοιχεία τιμολόγησης

Δεδομένα καταγραφής εικόνας και τηλεφωνικών κλήσεων

Δεδομένα Υγείας

Τα δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται κατ’ άρθρο 6 ΓΚΠΔ: α) το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης.

Ασφάλεια και Προστασία Συναλλαγών

Η επιχείρηση μας αποδίδει μέγιστη σημασία στη διασφάλιση και προστασία των συναλλαγών, οι οποίες πραγματοποιούνται είτε με τη φυσική σας παρουσία είτε εξ αποστάσεως. Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστοχώρο μας e-mitsou.gr η διασφάλιση των συναλλαγών σας πραγματοποιείται μέσω του πρωτοκόλλου SSL. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν τροποποιηθεί κατά τη μεταφορά τους. Στις συναλλαγές  που πραγματοποιούνται τηλεφωνικώς, η διασφάλιση των συναλλαγών  πραγματοποιείται με τη χρήση συστήματος καταγραφής τηλεφωνικών κλήσεων.

Όταν οι συναλλαγές πραγματοποιούνται με τη φυσική σας παρουσία η διασφάλιση των συναλλαγών πραγματοποιείται με την καταγραφή αυτών μέσω κλειστού συστήματος τηλεόρασης.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:
Στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας φυσικών και νομικών προσώπων

Δεδομένα καταγραφής εικόνας και τηλεφωνικών κλήσεων

Τα δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται κατ’ άρθρο 6 Γ.Κ.Π.Δ. : α) το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς,β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης & άρθρο 24 ΓΚΠΔ: 1. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει και να μπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Δεδομένα διαφημιστικής προώθησης

Αυτά τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται προς το σκοπό της πληροφόρησης, προώθησης και εμπορικής επικοινωνίας προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και ερευνών για την εκτίμηση της ποιότητας και για έρευνα αγοράς, ακόμη και με αυτοματοποιημένα μέσα (π.χ. μέσω τηλεφώνου, SMS, MMS, φαξ, εφαρμογών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαδικτύου), ακόμη και με ηλεκτρονικά μέσα, σχετικά με τη συμπεριφορά και τις καταναλωτικές συνήθειες με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών και τη διατύπωση επιχειρηματικών προτάσεων ενδιαφέροντος. Επίσης τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται με σκοπό την εξατομικευμένη ανάλυση της καταναλωτικής σας συμπεριφοράς και την αποστολή σε εσάς εμπορικής επικοινωνίας με προσωποποιημένες προσφορές για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας ανάλογα με τις προτιμήσεις σας ώστε να λαμβάνετε εξατομικευμένες ενημερώσεις και προσφορές που θα ταιριάζουν καλύτερα στο προφίλ και τις προτιμήσεις σας

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:
Στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας φυσικών και νομικών προσώπων

Τα δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται κατ’ άρθρο 6 ΓΚΠΔ: α) το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης.

Δεδομένα εργαζομένων

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των εργαζομένων μας και όσων επιθυμούν να εργαστούν μαζί μας για το σκοπό της διαδικασίας πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού, την αξιολόγηση των τυπικών προσόντων, την εκτέλεση των υποχρεώσεων μας που προκύπτουν από τη σύμβαση εργασίας ή από το νόμο, όπως η καταβολή μισθού, η παροχή ημερών αδείας, η παροχή επιδομάτων, η εξασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, η παροχή ωφελημάτων που προβλέπονται στη σύμβαση εργασίας, η υποχρεωτική γνωστοποίηση των στοιχείων των εργαζομένων σε φορολογικές αρχές, οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, οργανισμούς προστασίας εργαζομένων, κανονιστικές αρχές που ελέγχουν και ρυθμίζουν τη λειτουργία της επιχείρησης, την οργάνωση και εκτέλεση των εργασιών της επιχείρησης, όπως τη διενέργεια πληρωμών, τη διαχείριση των σχέσεων μας με πελάτες και μετόχους, πιθανούς ή μελλοντικούς, την ασφάλεια των εργαζομένων και την ασφάλεια κρίσιμων εγκαταστάσεων της επιχείρησης, την παροχή εκπαίδευσης και ενημέρωσης και τη διαχείριση και την ασφάλεια των ηλεκτρονικών υποδομών της επιχείρησης και την αδιάλειπτη λειτουργία της.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:
Στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας φυσικών προσώπων

Στοιχεία βιογραφικού

Χρηματοοικονομικές πληροφορίες

Δεδομένα καταγραφής εικόνας και τηλεφωνικών κλήσεων

Παρουσιολόγιο

Τα δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται κατ’ άρθρο 6 ΓΚΠΔ: α) το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης.

 1. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Η επιχείρηση μας περιορίζει την πρόσβαση και επεξεργασία των δεδομένων μόνο σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους κα συνεργάτες για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών. Η επιχείρηση μας ως υπεύθυνη επεξεργασίας, σας διαβεβαιώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα που μας χορηγείτε δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω από ό,τι απαιτείται επεξεργασία από την επιχείρηση, ούτε επεξεργάζονται κατά τρόπο ασύμβατο με τον ανωτέρω σκοπό. Η πρόσβαση είναι διαβαθμισμένη ανάλογα με τη θέση και τα καθήκοντά τους και περιορίζεται στα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της συγκεκριμένης επεξεργασίας που έχουν αναλάβει. Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε συνεργάτες της επιχείρησης μας  όταν αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της συγκεκριμένης επεξεργασίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι συνεργάτες μας θα ενεργούν είτε ως υπεύθυνοι της επεξεργασίας, καθορίζοντας τα μέσα και τους σκοπούς της επεξεργασίας, είτε θα ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της επιχείρησης μας. Και στις δύο περιπτώσεις, έχει εφαρμογή η παρούσα ενημέρωση.

Εκτός της επιχείρησης μας διαβιβάζουμε όσα δεδομένα είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της εκάστοτε επεξεργασίας στις εξής κατηγορίες παραληπτών:

– Σε τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς, όπως εταιρείες πληροφορικής, που μας παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες φιλοξενίας και τεχνικής υποστήριξης, εταιρείες παροχής υπηρεσιών μισθοδοσίας, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, πιστωτικά ιδρύματα, φοροτεχνικοί και νομικοί σύμβουλοι, εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας εγκαταστάσεων, ασφαλιστικές εταιρείες. Τα στοιχεία των τρίτων μερών είναι διαθέσιμα εφόσον ζητηθούν.

– σε ρυθμιστικές, φορολογικές ή άλλες αρχές ή δημόσιους οργανισμούς ή δικαστήρια, όταν απαιτείται βάσει νόμου ή κανονισμού ή μετά από εντολή τους

– σε συνεργάτες όταν απαιτείται για την επικοινωνία και την εκτέλεση των συναλλαγών που έχουν ζητηθεί. Για παράδειγμα, διατηρούμε το δικαίωμα όπως για τους ανωτέρω σκοπούς διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις μεταφορικές εταιρείες που αναφέρονται, σε παρόχους πιστωτικών καρτών για την επεξεργασία μιας πληρωμής εκ μέρους σας συνεπεία αγοράς σας

– σε τρίτους – φυσικά ή νομικά πρόσωπα – που ενδέχεται να παρέχουν για λογαριασμό μας υπηρεσίες προώθησης και marketing τόσο της επιχείρησής μας όσο και των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας

– σε τρίτα μέρη που διενεργούν ελέγχους σε εμάς στο πλαίσιο των κανονιστικών μας υποχρεώσεων, των πελατειακών σχέσεων ή των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία.

Ενημερώνουμε ότι οι ως άνω κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας και άρα ως τέτοιοι δεν προβαίνουν σε καμία επεξεργασία των δεδομένων σας πέραν των ανωτέρω σκοπών διαβίβασης.

 1. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ.

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο μονάχα για πληροφορίες, δηλαδή δεν ανοίγεται προσωπικό λογαριασμό για τυχόν παραγγελίες ή δεν δίνεται κανένα από τα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. φόρμα επικοινωνίας), τότε τα μοναδικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι εκείνα που ο περιηγητής σας, μεταφέρει στον διακομιστή μας, τα λεγόμενα server log files, και συγκεκριμένα:

 • Ημερομηνία και ώρα την στιγμή της εισόδου στον ιστότοπο.
 • Τον όγκο δεδομένων που στάλθηκαν σε bytes.
 • Ο περιηγητής που χρησιμοποιήσατε κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο.
 • Το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιήσατε κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο.
 • Την Διεύθυνση IP (Internet Protocol address) σας, κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο.

Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ’ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) με βάση το νόμιμο συμφέρον μας για τη βελτίωση της σταθερότητας και της λειτουργικότητας του ιστότοπού μας. Τα δεδομένα δεν θα μεταβιβαστούν ή θα χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε τα αρχεία καταγραφής διακομιστών (server log files), εάν διαπιστωθούν συγκεκριμένες ενδείξεις παράνομης χρήσης.

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Όταν συνδέεστε στο διαδικτυακό μας χώρο λαμβάνουμε συγκεκριμένες πληροφορίες (cookies) με σκοπό να σας προσφέρουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες που καλύπτουν τις εξατομικευμένες ανάγκες σας. Τα cookies είναι αρχεία δεδομένων τα οποία μεταφέρονται από έναν διακομιστή web στον υπολογιστή του προσώπου που επισκέπτεται την Τοποθεσία, με σκοπό την τήρηση στατιστικών στοιχείων. Τα cookies αποτελούν ένα βιομηχανικό πρότυπο, χρησιμοποιούνται από τις περισσότερες τοποθεσίες web και διευκολύνουν την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση των χρηστών σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία web και τη χρήση της. Δεν είναι επιβλαβή για το σύστημα του υπολογιστή σας ή για τα αρχεία σας και μόνο η τοποθεσία web από την οποία μεταφέρθηκε ένα συγκεκριμένο cookie στον υπολογιστή σας έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης, τροποποίησης ή διαγραφής του. Αναλόγως των επιλογών που σας δίνει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να επιτρέπετε την εγκατάσταση Cookies, να απενεργοποιείτε/διαγράφετε τα ήδη υπάρχοντα ή να ειδοποιείστε κάθε φορά που λαμβάνετε cookies. Οδηγίες για τη διαχείριση και διαγραφή των Cookies βρίσκονται συνήθως εντός του μενού “Help”, “Tools” ή “Edit” του προγράμματος περιήγησης. Επίσης, μπορείτε να βρείτε πιο λεπτομερή καθοδήγηση στη διαδικτυακή σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm), όπου επεξηγείται αναλυτικά ο τρόπος ελέγχου και διαγραφής των αρχείων cookies στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι γενικά η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να οδηγήσει σε λειτουργικούς περιορισμούς της ιστοσελίδας μας. Παρακαλούμε να διαβάσετε τους Γενικούς Όρους Χρήσης προκειμένου να κατανοήσετε λεπτομερέστερα τα cookies και παρόμοια μέσα που χρησιμοποιούμε, το σκοπό τους και άλλες πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν.

 1. ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Στο πλαίσιο της μεταξύ μας επικοινωνίας (π.χ. μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), συλλέγονται προσωπικά δεδομένα. Τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται στην περίπτωση αυτή είναι ακριβώς αυτά που συμπληρώνετε στην συγκεκριμένη φόρμα επικοινωνίας. Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ανταπόκριση στο αίτημά σας ή για την επαφή και την τεχνική διαχείριση από εμάς. Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων, αποτελεί νόμιμο συμφέρον μας ώστε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας, το οποίο βρίσκει εφαρμογή στο άρθρο 6 παρ.1 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Εάν η επικοινωνία αποσκοπεί στην μεταξύ μας σύναψη σύμβασης, τότε η συμπληρωματική νομική βάση βρίσκει έρεισμα στο άρθρο 6 παρ.1 περ. β του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μετά την τελική επεξεργασία της επικοινωνίας μας, εκτός και αν δηλώσετε ότι συναινείτε στην περαιτέρω επικοινωνία και αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με την εταιρία μας και τα προϊόντα της.

 1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παρ.1 περ. β του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), τα προσωπικά σας δεδομένα θα συνεχίσουν να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία, εάν μας τα παρέχετε για την εκτέλεση μιας σύμβασης ή για το άνοιγμα ενός λογαριασμού πελάτη. Ποια δεδομένα συλλέγονται μπορούν να φανούν από τις αντίστοιχες φόρμες εισόδου. Είναι δυνατό να διαγράψετε τον λογαριασμό πελάτη ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί να γίνει με την αποστολή ενός μηνύματος στην προαναφερθείσα διεύθυνση του ελεγκτή. Μετά την πλήρη επεξεργασία της σύμβασης, τα δεδομένα σας θα αποκλειστούν και θα διαγραφούν, εκτός εάν έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας για περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας, ή έχετε αποδεχτεί νομικά την περαιτέρω δέσμευση και χρήση αυτών από τον ιστότοπό μας.

 1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Για να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας, συνεργαζόμαστε με πάροχους υπηρεσιών, οι οποίοι μας υποστηρίζουν εν όλω ή εν μέρει στην εκτέλεση των συμβάσεων που έχουν συναφθεί. Ορισμένα προσωπικά δεδομένα μεταφέρονται στους πάροχους υπηρεσιών σύμφωνα με τις ακόλουθες πληροφορίες.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από εμάς θα διαβιβάζονται στην εταιρεία μεταφορών που ανατέθηκε με την παράδοση στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την παράδοση των αγαθών. Θα μεταβιβάσουμε τα δεδομένα πληρωμής σας, στο εξουσιοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα στο πλαίσιο της επεξεργασίας πληρωμών, εάν αυτό είναι απαραίτητο για τον χειρισμό των πληρωμών. Η νομική βάση για τη διαβίβαση δεδομένων βρίσκει έρεισμα στο άρθρο 6 παρ.1 περ. β του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

 1. WEB ANALYSIS SERVICES

Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ (“Google”). Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα cookies, τα οποία είναι αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας, για να βοηθήσουν τον ιστότοπο μας να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες τον χρησιμοποιούν. Οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) μεταδίδονται γενικά σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Για λογαριασμό μας, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπου, να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και να μας παράσχει άλλες υπηρεσίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και του Διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα της Google.

Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, όπως παραθέσαμε παραπάνω. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στην περίπτωση αυτή, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου. Μπορείτε να αρνηθείτε οριστικά τη Google να συλλέγει δεδομένα που παράγονται από cookies σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) και να τα επεξεργάζεται. Μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το plugin του προγράμματος περιήγησης που διατίθεται  στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en=GB

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της άνω υπηρεσίας μπορείτε να βρείτε εδώ: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

 1. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

Με τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής σας και χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας μας σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης της «MITSOU» συναινείτε με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Απορρήτου. Σε διαφορετική περίπτωση παρακαλείστε να απόσχετε άμεσα από οποιαδήποτε συναλλαγή μαζί μας και να μας ενημερώσετε σχετικά.

 

 

 

 1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται με τη χρήση των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέσων με σκοπό τη διαφύλαξη τους. Η μεταφορά των δεδομένων σας γίνεται με κρυπτογράφηση βάσει του πρωτοκόλλου SSL (Secure Sockets Layer) που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ασφάλεια κατά τη μετάδοση ευαίσθητων δεδομένων στο διαδίκτυο. H επιχείρηση με τον διακριτικό τίτλο «MITSOU»  δεν αποθηκεύει και δεν ελέγχει τα δεδομένα των πιστωτικών καρτών σας.

Δεσμευόμαστε για την προστασία των πληροφοριών των χρηστών μας. Εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων σας. Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι κανένα σύστημα δεν είναι απολύτως ασφαλές. Έχουμε εφαρμόσει διάφορες πολιτικές, όπως πολιτικές κρυπτογράφησης, πρόσβασης και διατήρησης για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και την άσκοπη διατήρηση προσωπικών δεδομένων στα συστήματά μας.

Ο κωδικός πρόσβασης προστατεύει το λογαριασμό χρήστη, επομένως σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε έναν μοναδικό και ισχυρό κωδικό πρόσβασης, να περιορίσετε την πρόσβαση στον υπολογιστή σας και το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και να πραγματοποιείτε αποσύνδεση μετά τη χρήση της ιστοσελίδας μας.

 1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε./Ε.Ο.Χ.

Η επιχείρηση μας επεξεργάζεται τα δεδομένα σας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεργαζόμαστε ωστόσο με κάποιους παρόχους υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά είναι η Google, η Microsoft, το Facebook, το Instagram, το Twitter, το LinkedIn, το Dropbox και το Onedrive, καθώς και με προμηθευτές μας από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). Σε κάθε περίπτωση σας επισημαίνουμε ότι η επιχείρηση μας εφαρμόζει πλήρως τις κείμενες διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ. περί διαβίβασης προσωπικών δεδομένων εκτός της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. και ότι όλοι οι παραλήπτες των δεδομένων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις αυτές και να προσαρμόζονται στα κριτήρια και στις προϋποθέσεις όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 44επ. του Γ.Κ.Π.Δ.

 1. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πάρα ταύτα τα ανωτέρω αναγκαία προσωπικά δεδομένα που αφορούν τις συναλλακτικές σχέσεις με την επιχείρηση θα διατηρούνται για όσο διάστημα απαιτείται από τη σύναψη της εκάστοτε συμβάσεως,  για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας και/ή όπως απαιτείται για τη συμμόρφωση της επιχείρησης με τυχόν υποχρέωση για τήρηση αρχείων, όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή έως την παραγραφή ενδεχόμενων αξιώσεων (ακόμα και από αξίωση σύμφωνα με την διάταξη του  904 Α.Κ.).  Μόλις παρέλθει ο χρόνος παραγραφής για κάθε αξίωση θα προχωρούμε στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων. Ενδεικτικά η επιχείρηση μας θα διατηρεί:

 

Ως προς τους εργαζομένους μας:

α) στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας για διάστημα 6 ετών από τη λήξη της σύμβασης εργασίας

β) στοιχεία βιογραφικού για διάστημα 1 έτους   από την αίτηση εργασίας και σε περίπτωση πρόσληψης για όσο χρονικό διάστημα παραμένει σε ισχύ η σύμβαση εργασίας

γ) χρηματοοικονομικές πληροφορίες και πληροφορίες απαραίτητες για την καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων & στοιχεία απαραίτητα για την εκπλήρωση υποχρεώσεων της επιχείρησης για διάστημα 20 ετών από τη λήξη της σύμβασης εργασίας

δ) δεδομένα καταγραφής εικόνας  & αλληλογραφίας για διάστημα δύο μηνών από τη λήψη τους

Ως προς τους πελάτες μας:

α) στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας για διάστημα 6 ετών από την τελευταία συναλλαγή

β) χρηματοοικονομικές πληροφορίες, στοιχεία τιμολόγησης & στοιχεία απαραίτητα για την εκπλήρωση υποχρεώσεων της επιχείρησης για διάστημα 20 ετών από την τελευταία συναλλαγή

γ) δεδομένα καταγραφής εικόνας , τηλεφωνικών κλήσεων & αλληλογραφίας για διάστημα δύο μηνών από τη λήψη τους

Ως προς τους προμηθευτές μας:

α) στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας για διάστημα 6 ετών από την τελευταία συναλλαγή

β) χρηματοοικονομικές πληροφορίες, στοιχεία τιμολόγησης & στοιχεία απαραίτητα για την εκπλήρωση υποχρεώσεων της επιχείρησης για διάστημα 20 ετών από την τελευταία συναλλαγή

γ) δεδομένα καταγραφής εικόνας , τηλεφωνικών κλήσεων & αλληλογραφίας για διάστημα δύο μηνών από τη λήψη τους

Ως προς τους εξωτερικούς συνεργάτες μας:

α) στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας για διάστημα 6 ετών από την τελευταία συναλλαγή

β) χρηματοοικονομικές πληροφορίες, στοιχεία τιμολόγησης & στοιχεία απαραίτητα για την εκπλήρωση υποχρεώσεων της επιχείρησης για διάστημα 20 ετών από την τελευταία συναλλαγή

γ) δεδομένα καταγραφής εικόνας, τηλεφωνικών κλήσεων & αλληλογραφίας για διάστημα δύο μηνών από τη λήψη τους

(Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) +302106475600, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η επιχείρηση μας διασφαλίζει τα δικαιώματα σας όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την άσκηση τους. Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: Δικαίωμα να ζητήσει να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ. Με την αίτηση πρόσβασης μπορεί να πληροφορηθεί τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν αυτά, την ύπαρξη δικαιώματος για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, πληροφορίες για την προέλευση των δεδομένων και την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Δικαίωμα να απαιτήσει τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων, καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του υποκειμένου, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε΄ ή στ΄ ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα στη λήθη: Όταν το υποκείμενο δεν επιθυμεί πλέον την επεξεργασία και διατήρηση προσωπικών δεδομένων, έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Δικαίωμα να λάβει ή να ζητήσει τη μεταφορά των δεδομένων σε δομημένο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον το επιθυμεί, σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα καταγγελίας: Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων το υποκείμενο της επεξεργασίας μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα(Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα,+302106475600,contact@dpa.gr) .

 

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Η παρούσα πολιτική, και οι όροι χρήσης του ιστότοπου της επιχείρησης μας και οι εν γένει συναλλαγές, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της πόλης της Θεσσαλονίκης.

Σε κάθε περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι έχει παραβιαστεί η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr)

 1. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

 

Η παρούσα πολιτική και όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με αυτήν, επανεξετάζονται και αναθεωρούνται περιοδικά, όπου απαιτείται, από τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Για το λόγο αυτό πρέπει να επισκέπτεστε το διαδικτυακό μας τόπο προς ενημέρωση σας.

H τελευταία αναθεώρηση των Όρων Χρήσης έγινε στις 30/9/2021.